O zbornici
Zgodovina
Katalog informacij Javnega značaja
Člani o zbornici

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OOZ SEVNICA

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa: Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica
Skrajšan naziv: OOZ Sevnica
Naslov: Cankarjeva ulica 1
Pošta: 8290 Sevnica
Telefon: 07/816 52 80, 07/ 816 01 40
Telefaks: 07/816 52 85
E-pošta: anita.pecnik@ozs.si
Predsednik OOZ: Drago Krošelj
Odgovorna oseba: Drago Krošelj, predsednik zbornice
Datum prve objave kataloga: 03.01.2006
Datum zadnje spremembe: 3.6.2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.ooz-sevnica.si
Druge oblike kataloga: /

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:


Opis delovnega področja zbornice


Svetovalna dejavnost:
• Svetovanje in pomoč pri odpiranju novih enot malega gospodarstva
• Svetovanje in pomoč na različnih področjih pri vsakodnevnem poslovanju enot malega gospodarstva (davčno področje, delovno pravno področje, zakonodajna področja, ki zadevajo posamične specifične dejavnosti v obrti)
• Pomoč pri razreševanju vprašanj v sodelovanju z drugimi institucijami (FURS, Zavod RS za zaposlovanje, ZZZZ, inšpekcijske službe upravne enote, banke, zavarovalnice ipd.)

Informativna dejavnost:

• Tekoče obveščanje članov in širše o aktualnih in strokovnih zadevah, pomembnih za obrt in podjetništvo
• Izdajanje obdobnega informatorja
• E novice, obvestila
• Obveščanje preko elektronske pošte (baza člani)
• Obveščanje članov o dogodkih na zbornici, novostih spremembah, aktivnostih zbornice

Izobraževalna dejavnost:
• Organiziranje raznih vrst izobraževanja z različnih področjih

Informacijska dejavnost:
• Vodenje in vzdrževanje obrtnega registra
• Pretok informacij in posredovanje informacij članom in širše
• Zbiranje aktualnih informacij in podatkov prek interneta in posredovanje le teh članom

Javna pooblastila:
• Izdaja obrtnih dovoljenj
• Vodenje obrtnega registra
• Izdaja izpiskov iz obrtnega registra
• Dajanje informacij in sodelovanje pri mojstrskih izpitih
• Dajanje informacij in sodelovanje pri licencah za prevoze v cestnem prometu

2b. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
• Pristojna oseba: Anita Pečnik, sekretarka zbornice

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samouprave lokalne skupnosti
• Obrtni zakon (povezava na OZS)
• Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti (povezava na OZS)

2d. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
• vizija in strateške usmeritve obrtno zborničnega sistema (povezava na OZS)

2e. Seznam vrst upravnih postopkov
• Vodenje obrtnega registra in izdaja obrtnih dovoljenj ter vpisov v obrtni register

2f. Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
• Obrtni register

2g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
• Obrtni register

2h. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Druge informacije javnega značaja:
• Statut OOZ
• Planski dokumenti zbornice
• Vizija in strateške usmeritve obrtno zborničnega sistema

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

Opis dostopa preko spleta
Informacije javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh OOZ Sevnica, so dostopne vsakomur, ki ima dostop do interneta.

Opis »fizičnega« dostopa
Posamezne informacije javnega značaja ima pravico pridobiti vsakdo, tako da si jo pridobi na vpogled ali si pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski dopis.
Zahtevo za pridobitev informacije mora posameznik podati pisno ali ustno. Če je posameznik zahteval, da se mu da informacija na vpogled, je zbornica v delovnem času dolžna omogočiti vpogled tako, da ima posameznik dovolj časa, da se seznani z vsebino na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica od 8. do 15. ure, in sicer najpozneje v roku 20 delovnih dni po prejemu vloge za pridobitev informacij.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
• Posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtni register po posameznih dejavnostih,
• Izdelava in posredovanje seznamov članov vpisanih v obrtni register za določene ciljne skupine (po dejavnostih).
Podatke o posamezni firmi vsebujejo naziv, naslov, poštno številko in ime pošte.

5. Izvajanje javnih pooblastil:
• Izdaja obrtna dovoljenja ter vodi obrtni register

6. Državni predpisi:
• Obrtni zakon
• Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti