O zbornici
Zgodovina
Katalog informacij Javnega značaja
Člani o zbornici
O ZBORNICI

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica je pravna oseba javnega prava ter samostojna, strokovno poslovna in stanovska organizacija, ki deluje na območju občine Sevnica in delu občine Škocjan. Vpisana je v Register območnih obrtno-podjetniških zbornic. Njeni ustanovitelji so obrtniki. Je pravna naslednica Društva samostojnih obrtnikov občine Sevnica, ustanovljenega leta 1976, se pravi, da deluje že skoraj 40 let. S sprejetjem Obrtnega zakona leta 1994 pa deluje tudi kot institucija javnega prava.
OOZ Sevnica opravlja vrsto dejavnosti, ki so ji pooblaščene z Obrtnim zakonom, delovanje in usmeritve pa so opredeljene v statutu, ki je temeljni akt, tekoče delovanje pa je opredeljeno z letnim programom dela.

Delo Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica temelji na naslednjih treh nalogah:

1. Zastopanje interesov članov
2. Izvajanje storitev za člane (predvsem svetovanje, izobraževanje in informiranje)
3. Izvajanje javnih pooblastil


V OOZ Sevnica in hkrati OZS se lahko včlanijo fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno dejavnost ali domačo in umetnostno obrt ter tudi fizične in pravne osebe, ki opravljajo katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji ter druge fizične in pravne osebe, ki želijo sodelovati pri uresničevanju ciljev in nalog zbornice ali OZS, kolikor izrecno pisno izjavijo, da želijo postati člani OOZ Sevnica.
Po številu članov sodi sevniška območna obrtno-podjetniška zbornica med manjše zbornice. Združuje približno 300 članov (število se stalno spreminja).
Vizija in poslanstvo zbornice
Obrtno-podjetniško zbornico Sevnica razvijamo v smeri sodobne zbornice obrti in podjetništva, v osrednjo institucijo znanja, izobraževalnih in svetovalnih storitev za obrtnike in male podjetnike na območju njenega delovanja. Skupaj z Obrtno zbornico Slovenije in celotnim sistemom skrbimo za ustreznejše spodbujevalne ukrepe za obrt in podjetništvo in za bolj prijazen dostop do storitev, s tem pa tudi za večjo konkurenčnost članov, ohranjanje tradicije in posebnosti obrti, tako da bo naložba v mojstrsko in visoko strokovno znanje donosna za članstvo. Vsa strokovna pomoč in skrb je namenjena članom in za člane. Najpomembnejša dejavnost zbornice pa je zastopanje interesov članov tako na lokalni, regionalni in državni ravni. Slednjo v največji meri opravlja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.


VODSTVO IN ORGANI ZBORNICE

Območno obrtno-podjetniško zbornico Sevnica upravljajo člani preko svojih izvoljenih oz. imenovanih predstavnikov v organih zbornice.

Organi zbornice so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice. Mandatna doba članov organov zbornice traja štiri leta. Funkcije so volonterske in neprofesionalne.

Skupščina je najvišji organ upravljanja in šteje 17 članov: Tuhtar Alojz, Krošelj Drago, Kladnik Mojca, Bautin Stojan, Rihtar Melita, Kozole Popadić Maja, Zupan Miran, Mirt Peter, Tuhtar Zvone, Dolničar Marinka, Popelar Damjan, Metelko Branko, Mirt Vesna, Prah Anton, Valand Breda, Možič Lenka in Imperl Marjan.
Upravni odbor je organ upravljanja in šteje devet članov: Tuhtar Alojz, Krošelj Drago, Kladnik Mojca, Zupan Miran, Mirt Peter, Tuhtar Zvone, Dolničar Marinka, Popelar Damjan in Mirt Vesna.

Nadzorni odbor nadzira delo zbornice, in sicer izvajanje statuta in drugih aktov zbornice, uresničevanje pravic in obveznosti članov ter finančno poslovanje zbornice: Šteje tri člane: Jamšek Andreja, Jelančić Ana in Kozole Karel.
Predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica za mandat 2018-2022 je Tuhtar Alojz. Predsednik zbornice zastopa in predstavlja zbornico. Je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica.

Člani se lahko združujejo tudi v sekcije po posamičnih dejavnosti glede na izkazan interes. Na OOZ Sevnica so glede na združevanje po dejavnosti najbolj aktivni člani, ki opravljajo dejavnost prevozništva, avto servisne dejavnosti in dejavnost frizerskih salonov.


STROKOVNA SLUŽBA ZBORNICE

Strokovna služba zbornice šteje dva zaposlena in opravlja vse strokovne, administrativno-tehnične in ostale naloge skladno s statutom in ostalimi akti zbornice.

ANITA PEČNIK, sekretarka
Tel.: +386 (0)7 816 52 80
E-pošta: anita.pecnik@ozs.si


MARJAN ŠKOBERNE, strokovni sodelavec
Tel.: +386 (0)7 816 01 40
E-pošta: marjan.skoberne@ozs.si